Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu „Fizjoterapia porusza” (zwanego dalej jako Serwis) jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (zwany dalej jako KIF), zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,Rozporządzenie’’.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kif.info.pl.
 3. Podanie danych przez Użytkownika, akceptacja Regulaminu Serwisu, założenie Konta w Serwisie i korzystanie z jego funkcjonalności jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.
 4. W celu założenia Konta w Serwisie, Użytkownik zobligowany jest do podania danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Dla celu właściwej weryfikacji, KIF przesyła na wykorzystywany przez Użytkownika adres e-mail dedykowany link aktywacyjny.
 5. Użytkownik może dodawać w Serwisie treści. Akceptuję niniejszym warunki Regulaminu Serwisu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez KIF udostępnionej treści. Przetwarzanie udostępnianych przez Użytkowników treści odbywać się będzie przez KIF z poszanowaniem wszelkich praw oraz dóbr osobistych Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą, KIF ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona przysługujących praw). Jako przedsiębiorca KIF prowadzi także księgi rachunkowe oraz wywiązuje się z obowiązków podatkowych – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 7. Logując się do Serwisu możesz wyrazić także dobrowolną zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od KIF i/lub komunikacji marketingowej zawierającej informacje o usługach, w tym promocjach i zniżkach podmiotów współpracujących z nami. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. W tym przypadku KIF będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w ramach udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) do czasu jej wycofania a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r., poz. 1954 ze zm.). Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami.
 8. Dbamy o poufność danych Użytkowników, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności jako przedsiębiorca, jak również realizacji praw Użytkowników, dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług zaopatrujących KIF w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających KIF w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 9. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy KIF a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez czas posiadania Konta w Serwisie a następnie przez okres wynikający z dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych KIF przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, do czasu jej wycofania. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji. Przysługuje Ci prawo do usunięcia założonego Konta.
 11. Jako administrator danych, zapewniamy Użytkownikom prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec KIF sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli jako Użytkownik chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową lub napisz bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych KIF. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezesa UODO korespondując na wskazany poniżej adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.